Ask a curatorII

Ask a curator: una jornada de microblogging molt profitosa Obrir portes als conservadors dels museus i els seus públics, trencar barreres lingüístiques i tòpiques existents entre aquestes institucions, on sovint les xarxes socials són vistes encara com massa informals i dependents dels departaments de comunicació i màrketing…Aquests van ser els objectius fonamentals de la intensa…