El Museu Blau, primer museu de Catalunya en constituir un Consell d’infants

Aquest nou òrgan assessor —format  per 16 nens i nenes  de cinquè i sisè de primària de les escoles Els Porxos i Els Horts del districte de Sant Martí on està situat l’equipament—  es constituirà el proper dissabte 25 d’octubre d’ 11 a 13 h. A l’acte hi assistirà Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Francesco Tonucci, pedagog expert a nivell internacional i investigador de l’Institut Psicològic del Consell Nacional d’investigació d’Itàlia i Ernesto Páramo, director del Parque de las Ciencias de Granada i impulsor del primer consell d’infants a un museu al món.

Els consells d’infants són un instrument adequat de les ciutats per respondre als drets dels nens i nenes reconegut en l’art. 12 de la Convenció de les Nacions Unides del 1989 sobre els drets de la Infància i l’Adolescència:

 • 12.1. Els Estats membres han d’assegurar a l’infant que estigui en condicions de formar-se un judici propi el dret d’expressar la seva opinió lliurement en tots els assumptes que afecten el nen, tenint degudament en compte les opinions del nen, en funció de l’edat i maduresa.
 • 12.2. Amb aquesta finalitat, es donarà a l’infant oportunitat de ser escoltat en qualsevol procediment judicial o administratiu que l’afecti, bé directament, bé per mitjà d’un representant o d’un institució adequada, d’acord amb les normes de procediment de la llei nacional.

Els consells d’infants van sorgir del projecte La città dei bambini,  impulsat per Francesco Tonucci a principis dels anys 90, que proposa una nova filosofia de govern de les ciutats que incorpori la mirada dels infants com a garantia d’ inclusivitat per a tothom.  Els consells d’infants  poden funcionar  a pobles i ciutats —a Catalunya n’hi ha a 24 municipis— i també a escoles, hospitals, esplais,  museus i a totes aquelles institucions on  la presència d’infants és  significativa. En tots els casos es tracta de reconèixer  la capacitat de  nens i nenes d’expressar les seves opinions i el seu dret de participar en les decisions que els afecten. Ja sigui a una ciutat, un hospital o un museu, els consells d’infants tenen la missió de recollir les idees, propostes i queixes de la ciutadania infantil i juvenil i incorporar al funcionament de les institucions aquelles  iniciatives que siguin viables.

L’excel·lent experiència del Consell d’infants del  Parque de las Ciencias de Granada, creat l’any 2004,  ha estat el referent del Museu Blau per a la creació del seu propi consell, que també  ha comptat amb l’assessorament i sessions de formació a càrrec del pedagog, Francesco Tonucci.

Amb la constitució d’aquest nou òrgan assessor, el Museu Blau se suma al projecte la La città dei bambini amb l’objectiu de promoure  la participació del públic infantil del territori en les decisions  i la programació d’aquest equipament.

Estructura i funcionament del Consell d’infants del Museu Blau

Estructura

 • Estarà format per nens i nenes (paritàriament) de les escoles Els Porxos i Els Horts del districte de Sant Martí de Barcelona. Les dues escoles són properes al Museu Blau per tal de facilitar-los la visita i les reunions i, alhora, perquè aquest projecte està inclòs dins del projecte de proximitat que es desenvolupa amb el districte de Sant Martí. Assegurar la participació de dues escoles diferents fomenta una major riquesa i diversitat d’experiències.
 • El primer consell d’infants comptarà només amb infants del cicle superior de primària (5è i 6è) per tal de facilitar-ne la gestió. Es començarà per un consell de 16 membres, tot i que no es descartarà la possibilitat d’anar ampliant el número de membres del consell ni l’ampliació de la franja d’edat a mesura que el projecte es desenvolupi.
 • El temps màxim de permanència en el consell serà de dos anys. L’experiència del Parque de las Ciencias de Granada, fa pensar que els infants poden voler continuar vinculats al museu, per a la qual cosa es pot crear un club d’ex-consellers o un consell d’adolescents i joves amb la finalitat que els infants que vulguin continuar vinculats al museu ho puguin fer i els permeti no perdre el contacte amb la institució.
 • Es procurarà que dins del consell hi hagi membres de diferents procedències i nivells socioculturals, així com algun nen o nena amb alguna diversitat funcional física. La diversitat ens permetrà tenir un punt de vista més ric.

Funcionament

 • Es donarà llibertat a les escoles per a què triïn als nens i nenes membres del consell de la manera que ells considerin més oportuna. Malgrat tot, des del museu es fonamenta la idea que siguin escollits per sorteig entre tots els infants. Si el nen o nena escollit no vol ser membre del consell té llibertat de renunciar a la seva elecció. Escollir per sorteig genera un major compromís i sentit de la responsabilitat en l’infant perquè són conscients que prenen el  càrrec per casualitat, que l’atzar ha fet que puguin ser membres del consell i que cal que demostrin que són mereixedors del càrrec.
 • L’experiència del consell és i ha de ser totalment diferent a l’escolar. Els membres del consell no estan obligats ni a prendre notes, ni a escriure redaccions, ni a donar la seva opinió si no volen.
 • Els consellers no han de ser portaveus de les seves escoles o de les seves famílies sinó que són representants de les seves pròpies opinions. Podríem dir que són experts en infantesa i són triats per aquesta expertesa.
 • Els membres del consell rebran la convocatòria de reunió a casa seva, amb l’acte de la reunió anterior i amb l’ordre del dia a tractar a la sessió següent. Aquesta convocatòria també la rebran els mestres de l’escola.
 • Les reunions no han de distar molt les unes de les altres per tal de mantenir una dinàmica de treball activa i eficaç. A principis del curs escolars es determinarà el període de treball del consell agrupant les sessions en un quadrimestre (per exemple fer una sessió mensual  d’octubre a gener o de febrer a maig). Tindran una durada aproximada d’1 hora i es realitzaran en horari lectiu escolar.
 • Els únics adults que assistiran a les reunions del consell seran el dinamitzador i el secretari encarregat de prendre nota i realitzar les actes. La directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, com a impulsora del consell, sempre hi podrà assistir a instància del consell o per iniciativa pròpia. La limitació de l’assistència d’adults té com a objectiu fer possible una participació més espontània, natural i creativa que la que generalment es dóna quan intervenen adults.
 • Les decisions no es prendran per votació. El consell d’infants del museu no ha de ser un consell representatiu, tal i com s’entén tradicionalment, sinó participatiu. Les idees bones i innovadores són escasses i si els nens i nenes voten de manera democràtica sempre són aprovades les propostes menys suggeridores, les més comunes i ordinàries, les que més s’assemblen al pensament dels adults. Així doncs, el paper de la persona dinamitzadora és clau per poder copsar les opinions reals dels infants.
 • Es tindrà en compte la possibilitat de fer grups de treball dins del consell.
 • El consell podrà convocar reunions extraordinàries si ho creuen convenient els seus membres.

Per a més informació: comunicaciomcnb@bcn.cat  tel: 93 2565973

Documents d’interès

Nota de premsa

Convenció Internacional sobre els drets dels Infants

Informe Consell dels Infants del Museu Blau