El Museu al XXII Congreso Español de Ornitología

Sota el lema “Aves y ser humano: una relación variable”, el món de l’ornitologia, experts científics i els amants dels ocells es van reunir durant 4 dies per exposar les últimes recerques i projectes de conservació de les aus, la seva relació amb la biodiversitat i qualitat de vida.

Les sessions del Congrés van girar a l’entorn dels següents temes:

  • La migració de les aus a Espanya
  • La selecció sexual en aus
  • Les aus en els medis urbans
  • Demografia i tendències poblacionals en un món cambiant.

 

Parcicipació del Museu

El Departament de Cordats hi va participar amb dos pòsters:

Explorando atributos ambientales urbanos con Google Street View: un ejemplo con puntos de conteos de aves

(Del Canto, Irene; Ortega-Segalerva, Alba; Quesada,Javier)

L’objectiu d’aquest estudi pilot va ser analitzar les possibilitats d’utilitzar el Google Street View (GSV) com un generador d’informació de dades ambientals d’alta qualitat en àrees urbanes. Per una banda, s’han mesurat algunes variables del paisatge en punts de mostreig d’ocells distribuïts per la ciutat  i per l’altra, s’han mesurat aquestes mateixes variables “visitant” el punts des de l’Street view. Gairebé per totes les variables mesurades la dada obtinguda en camp és la mateixa que la dada obtinguda a través del Street view). Per tant, Google Street View pot ser una eina útil per mesurar variables ambientals urbanes estàtiques en zones àmpliament urbanitzades, malgrat té algunes limitacions com accessibilitat als hàbitats periurbans o zones verdes i un desfasament temporal de les imatges.

 

Dos especies mediterráneas en la gran ciudad: el reto urbano del Verdecillo y la Curruca cabecinegra en Barcelona

(Izquierdo, Jaume; Ferrer, Xavier; Herrando, Sergi; Anton, Marc; Quesada, Javier)

poster2

 

En aquest estudi es va analitzar la capacitat adaptativa en hàbitats urbanitzats de dos espècies d’ocells  mediterranis, el gafarró (Serinus serinus) y el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) a partir d’un enfocament espai-temporal.  Es van analitzar  les tendències d’aquests ocells a la ciutat i quins eren els factors que explicaven la seva presència o absència. Els resultats mostren que les tendències a la ciutat són diferents que les del camp i que les superfícies dures com l’asfalt i el ciment, són un fre per l’expansió d’aquestes espècies,  mentres que la vegetació natural afavoreix la seva presència durant l’època reproductiva. D’aquesta manera, per a algunes espècies mediterrànies les ciutats poden actuar com a hàbitats alternatius amb la correcta gestió dels seus espais.

Més informació: XXII Congreso Español de Ornitología