El Museu participa a la conferència anual 2014 d’ICOM NATHIST

Dacha Atienza, cap de l'Àrea científica del Museu.

Els museus d’història natural fan front a molts reptes, i han de trobar maneres noves per donar-se a conèixer. En el despertar de la crisi financera global, els fons són reduïts, al mateix temps que hi ha una creixent pressió per seguir sent rellevant per als visitants, finançadors i amants de la ciència.

El coneixement rigorós ha de estar equilibrat amb la popularització de la ciència. Hi ha cada vegada més espais per permetre que les parts interessades, públiques i d’altres, puguin treballar de manera conjunta els missatges que es poden donar en el context del museu. Temes com l’ètica o l’origen dels pobles s’estan explicant als museus d’història natural d’una manera mai vista fins i tot fa deu anys.

Aquesta conferència està dedicada a totes aquestes consideracions. Hem de ser capaços de fer atractius i actuals els museus d’història, per assegurar el seu lloc com col·laboradors eficaços en la conservació dels ecosistemes naturals i de les societats humanes per aquesta generació i les futures.

El Museu de Ciències Naturals, membre del Comité Internacional NATHIST (grup professional format exclusivament per membres d’ICOM, que es centra en l’estudi dels museus i col·leccionsde ciències naturals ) participarà en aquesta conferència amb la presentació de dos ponències:

  • Inclusive museums contribute to social change
  • BioBlitzBCN: públic engagement, citizen science and biodiversity recording

Podeu trobar més informació al web del Comité Internacional NATHIST  .